Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1464020 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hello !
 Hello ! - ID: 1464020
 Name:  Hello !
 IP & Posted by:  73.144.106.228 on June 17, 2019 at 8:03pm
 Updated by:  May 6, 2020 at 5:57am
 Gender:  Female
 Age:  56
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Average
 From City:  Shelby Township
 State/Province:  Michigan
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  ...
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Vui vẻ mỗi ngày
 Free Time:  Giải trí ...
 I Am:  Thích ca hát ...xem phim ...tin tức ...yêu thú cưng...
 Looking For:  Thời gian chưa chắc đã chứng minh được nhiều việc...nhưng nhất định sẽ giúp bạn nhìn thấu được nhiều thứ

Back | Send Email to Hello ! (ID: 1464020)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.